Záručný servis

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

mcpower.sk, s.r.o. predáva ponúkaný tovar zákazníkovi za účelom montáže alebo ďalšieho predaja. Nakoľko sa nejedná o predaj koncovému zákazníkovi, tak ako to definuje obchodný zákonník, obchodné a reklamačné podmienky sa v niektorých bodoch od obchodného zákonníka líšia. Pokiaľ výrobca stanovil záručnú dobu kratšiu ako 24 mesiacov, je kupujúci povinný predĺžiť koncovému užívateľovi túto záruku na dobu 24 mesiacov  a prípadné náklady s týmto úkonom spojené, môže premietnuť do ceny výrobku. V prípade, že koncovým užívateľom výrobku je priamo kupujúci, predĺženie záruky si obstaráva sám priamo u predávajúceho. Ak sa preukáže neoprávnená reklamácia (napr. softvérová chyba, poškodenie spôsobené užívateľom -  mechanické poškodenie, poliatie tekutinou a pod.)  pri zariadeniach, ktorých servis zabezpečuje tretia strana (autorizovaný servis), spoločnosť mcpower.sk, s.r.o. si vyhradzuje právo na náhradu všetkých nákladov spojených s neoprávnenou reklamáciou (t.j. náklady účtované treťou stranou - autorizovaným servisom, ako aj dopravné náklady s tým spojené). V prípade neuhradenej pohľadávky si spoločnosť mcpower.sk, s.r.o. vyhradzuje uplatnenie záložného práva na nevybavené reklamácie podľa ustanovenia §151 Občianskeho zákonníka, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované.Zákazník je na tento fakt upozornený pri registrácii a ako jeho súhlas s obchodnými a reklamačnými podmienkami sa považuje prevzatie tovaru.  

mcpower.sk, s.r.o. predpokladá u svojich zákazníkov odbornú a technickú znalosť, neručí za škody spôsobené neodbornou manipuláciou, inštaláciou, alebo neodborným používaním výrobkov. Záručná doba LED diód infra reflektorov a IR prisvietení ktoré tvoria súčasti kamier trvá v dĺžke, ktorú výrobca udáva ako ich životnosť (obvykle 3000 hodín) ak nie je pri výrobku uvedené inak. Na produkty zaradené do výpredaju sa vzťahuje záruka 6 mesiacov. Na bezúdržbové akumulátory sa vzťahuje záruka 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. K reklamácii je nutné predložiť doklady - kópiu dodacieho listu alebo faktúry. 

II. ODOVZDANIE TOVARU

Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či chyba nie je spôsobená nesprávnym nastavením alebo zapojením výrobku.  Stručne prekonzultujte s našim technikom, či nie je možné chybu odstrániť na mieste napr. správnym nastavením alebo zapojením. Tovar prineste osobne alebo pošlite prepravnou službou. Prípadné nejasnosti prosím konzultujte telefonicky alebo e-mailom so servisným oddelením. 

III. PREVZATIE TOVARU A ZÁRUKA

Tovar nesmie byť mechanicky poškodený (zlomený plošný spoj, tepelne deformované konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel), ani elektricky poškodený (napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, ohorené konektory). K tovaru musí byť priložená  kópia dodacieho listu s výrobným číslom reklamovaného tovaru, vyplnený reklamačný protokol s podrobným popisom chyby a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa chyba prejavuje. Ak posielate viacero výrobkov, priložte k zásielke aj ich zoznam.     

IV. REKLAMÁCIA  

 Dĺžka záručnej doby pre jednotlivé výrobky je uvedená v popise tovaru. V prípade pozáručnej opravy sa prosím vopred informujte na cenu opravy.V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v primeranej lehote (bežne 10-18 dní) opravený, pripadne vymenený za iný opravený, alebo nový kus rovnakého typu. V prípade, že nie je možné vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.

V. STAV REKLAMÁCIE

Zákazníci sa môžu o stave reklamácie informovať  telefonicky ( +421 2 5441 9365 ) alebo e-mailom na adrese  mcpower@mcpower.sk

VI. DOPRAVA REKLAMOVANÉHO TOVARU

Pokiaľ nie je možné reklamovaný tovar doručiť osobne, môže byť poslaný poštou alebo prepravnou spoločnosťou na náklady odosielateľa. Ak má zákazník uzatvorenú rámcovú kúpnu zmluvu s našou spoločnosťou sa preprava reklamácií rieši podľa tejto zmluvy Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záručnej doby, je nutné skontrolovať, či počas doby prepravy neuplynie záručné lehota na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záručnej opravy na tovar bezpredmetné.