I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi zákazníkom a predávajúcim – spoločnosťou mcpower.sk, s.r.o . Sú dostupné na internetových stránkach a na prevadzke spoločnosti na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový zákazník je povinný pred začatím obchodnej spolupráce sa riadne oboznámiť s ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok.

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup v spoločnosti  mcpower.sk, s.r.o môžu realizovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty, ktoré majú vo výpise z obchodného alebo živnostenského registra oprávnenie na predaj alebo inštaláciu produktov z portfólia mcpower.sk, s.r.o Registrácia nového zákazníka je možná nasledujúcimi postupmi :

- na stránke www.mcauto.sk

- osobne, na prevadzke mcpower.sk, s.r.o.  na adrese Svoradová 13 , 811 03

- prostredníctvom emailu mcpower@mcpower.sk

III. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Zákazník si môže objednať tovar osobne, telefonicky, elektronicky formou e-shopu. Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje: obchodné meno zákazníka (odberateľa), meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail, IČO, IČ DPH, presný popis objednávaného tovaru, počet kusov, jednotku množstva (ks, m) a spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. Predávajúci neručí za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru, do času dodávky tovaru. Objednávka odberateľa je platná len po písomnom potvrdení dodávateľa (mcpower.sk, s.r.o). 

IV. DOKLADY

FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú vystavené a priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou),  alebo odovzdané zákazníkovi pri osobnom prebratí tovaru na prevadzke spoločnosti. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka predávajúceho. Bez týchto náležitostí sú vystavené doklady považované za neplatné. Pokiaľ zákazník požaduje uvedenie zoznamu sériových čísel, je nutné o to požiadať pri objednávaní tovaru.

Predávajúci sa s kupujúcim môžu dohodnúť na platbe vopred. V takomto prípade bude kupujúcemu vystavená proforma (zálohová) faktúra a tovaru bude dodaný až po jej uhradení.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet predávajúceho, v prípade platnej rámcovej kúpnej zmluvy s dohodnutou splatnosťou alebo osobne platbou v hotovosti. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude  účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry ak nie je zmluvne dohodnuté inak. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom spoločnosti mcpower.sk, s.r.o.

VI. DODÁVKA TOVARU  

Tovar je možné prevziať osobne v priestoroch spoločnosti mcpower.sk, s.r.o. Tovar môže byť expedovaný prepravnou službou, prípadne môže byť po dohode osobne doručený obchodným zástupcom predávajúceho. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný si dôkladne skontrolovať množstvo a typ tovaru, ako aj to či tovar nie je mechanicky poškodený. Dodatočné reklamácie nemusia byť uznané. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na zaslanie reklamácií hradí zákazník, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave tovaru. Pokiaľ bude zistené poškodenie tovaru prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase túto prepravnú službu kontaktovať. Poškodený tovar nesmie byť používaný až do úplného vyriešenia reklamácie. Predávajúci zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

DODÁVKA PREPRAVNOU SPOLOČNOSŤOU

Poplatok za prepravu tovaru a zasielanie reklamácii hradí kupujúci. Prípadné časové oneskorenie prepravy tzn. meškanie, alebo nedoručenie tovaru, resp. poškodenie pri preprave vybavuje zákazník s prepravnou službou. V prípade, ak je potvrdený preberací protokol prepravnej služby, bude podnet na reklamáciu zo strany prepravcu zamietnutý.

VII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach predávajúceho.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho.

Obchodné podmienky platné od 01.07.2010. mcpower.sk, s.r.o.